KM

การปลูกข้าวโดยวิธีการโยนกล้า (Parachute)

การปลูกข้าวโดยวิธีการโยนกล้า หรือที่เรียกว่า “Parachute” เกิดจากแรงจูงใจในการไปศึกษาดูงานที่มูลนิธิชัยพัฒนาบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และบึงแวง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีการเปรียบเทียบการทำนา 3 แบบ คือ แบบหว่าน แบบดำ และแบบโยนกล้า ผลลัพธ์วิธีแบบโยนกล้าประหยัดพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูก ปริมาณ 10 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่ และเหมาะสำหรับพื้นที่ปัญหาข้าววัชพืชมาก

ขั้นตอนการปลูกข้าวโดยวิธีการโยนกล้า

1. ไถดะครั้งที่ 1 หลังเก็บเกี่ยวข้าวปล่อยแปลงให้แห้งประมาณ 15-30 วัน แล้วปล่อยน้ำเข้าพอให้ดินชุ่มประมาณ 5-10 วัน เพื่อให้วัชพืชและเมล็ดข้าวที่ร่วงหล่นในดินงอกขึ้นมาเป็นต้นอ่อนเสียก่อนจึงไถดะครั้งที่ 2
2. ไถแปร หลังจากการไถดะครั้งที่ 1 แล้ว ปล่อยทิ้งไว้ 10-15 วัน โดยรักษาระดับน้ำเพียงแค่ดินชุ่ม เพื่อให้เมล็ดวัชพืชและเมล็ดข้าวที่หลงเหลืออยู่งอกขึ้นมาอีกแล้วจึงไถแปร
3. คราดหรือทุบ หลังจากการไถแปรครั้งที่ 2 แล้ว ปล่อยทิ้งไว้ 10-15 วัน โดยรักษาระดับน้ำเพียงแค่ดินชุ่ม เพื่อให้เมล็ดวัชพืชและเมล็ดข้าวที่หลงเหลืออยู่งอกขึ้นมาอีกแล้วคราดหรือทุบ จะช่วยทำลายวัชพืชได้มาก
4. ระบายน้ำออกเพื่อปรับเทือก ปรับพื้นที่ให้สม่ำเสมอ เมื่อคราดแล้วจึงระบายน้ำออกและปรับเทือกให้สม่ำเสมอ ทำได้ด้วยการใช้น้ำในนาเป็นเครื่องวัด โดยให้น้ำในนามีระดับเพียงตื้น ๆ ขนาดเพียงท่วมหลังปู
5. โยนกล้า นำกระบะกล้าข้าวที่มีอายุ 15 วัน (อัตรา 60-70 กระบะต่อไร่) จากนั้นโยนกล้าให้สูงกว่าศีรษะ เพราะต้นกล้าจะพุ่งลงโดยใช้ส่วนรากที่มีดินติดอยู่ลงดินก่อน
6. การเก็บเกี่ยว หลังจากข้าวออกดอก 75% แล้ว 28-30 วัน จะมีความชื้นประมาณ 22% หากไม่ถูกฝนช่วงเก็บเกี่ยว ซึ่งจะเกิดความสูญเสียทั้งด้านปริมาณและคุณภาพน้อยที่สุด ข้าวมีน้ำหนักดีที่สุด การร่วงหล่นและสูญเสียขณะเก็บเกี่ยวน้อยทีสุด ผลผลิตมีคุณภาพดี หากเก็บไว้สีมีคุณภาพสูง และสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ได้นาน อย่างน้อย 7-9 เดือน เสื่อมความงอกช้า
ข้อควรระวัง
1. ต้องปล่อยน้ำออกจากแปลงนาให้แห้งสนิท ก่อนที่จะทำการโยนกล้า ไม่เช่นนั้นจะทำให้กล้าข้าวเสียหาย หากมีน้ำท่วมขังกล้าจะเน่าเสียก่อนจะตั้งต้นข้าวได้
2. หลังโยนกล้า ภายใน 3 วัน ให้รีบปล่อยน้ำเข้านา เพื่อเป็นการควบคุมวัชพืชในแปลงนาได้ผลดีมาก ลดการใช้ยาปราบวัชพืช หรืออาจจะไม่ได้ใช้เลย
3. เลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดี มีสิ่งเจือปนน้อยที่สุด
4. กล้าที่จะใช้โยน ให้ทดสอบการงอก ประมาณ 80-90%

เจ้าขององค์ความรู้ นายวิเชียร หนูท่านา
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม
จังหวัดพิษณุโลก 65110 โทรศัพท์ 081-6756287

Advertisements
%d bloggers like this: