หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

บ้านเกาะคู หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เป็นหมู่บ้านที่มีโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คือ มูลนิธีชัยพัฒนาบ้านเกาะคู โดย
นายประภาส สิงหลักษณ์ ได้ทูลเกล้าถวายที่ดินมีเนื้อที่ทั้งหมด 15 ไร่ 3 งาน แด่ในหลวง
เมื่อปี พ.ศ.2542 ชาวบ้านเกาะคู มีอาชีพในการทำนา และรับจ้างตากกล้วย เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งชาวบ้านมีการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ไว้บริโภค เพื่อเป็นการลดรายจ่าย และปลูกกล้วยน้ำหว้า “พันธุ์มะลิอ่อง” ในหมู่บ้านเพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเกาะคู ในการทำผลิตภัณท์กล้วยตาก เพื่อลดต้นทุนจากการซื้อวัตถุดิบจากนอกหมู่บ้าน และเป็นรายได้เสริมจากการทำนา

บ้านเกาะคู ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจตามโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิษณุโลก ปี 2554 โดยผ่านการประเมินฯ เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ “พออยู่ พอกิน”

Advertisements
%d bloggers like this: