ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะคู

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะคู ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะคู หมู่ที่ 3 ตำบล
บางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก มีคณะกรรมการบริหารงานศูนย์ฯ จำนวน
9 คน ได้แก่
1. นายวิเชียร หนูท่านา ตำแหน่ง ประธาน โทร. 081-6756287
2. นายเพลิน ขำน้ำคู้ ตำแหน่ง รองประธาน
3. นายสุชิน รองกลิ่น ตำแหน่ง รองประธาน
4. นายสมพงษ์ หนูท่านา ตำแหน่ง เหรัญญิก
5. นายกมล พุ่มแก้ว ตำแหน่ง เหรัญญิก
6. นายสมพงษ์ อ้นคูเมือง ตำแหน่ง เลขานุการ
7. นายธนาเทพ บำรุงวุฒิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางละเอียด สิงหลักษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิคม
9. นายประภาส สิงหลักษณ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

ศูนย์เรียนรู้บ้านเกาะคู ดำเนินงานมาตั้งแต่ ปี 2550 โดยมีกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้ เช่น ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ คณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะคู และประชุมราษฎรหมู่ที่ 3 เป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องการทำนาแบบโยนกล้า/แบบหยอด การทำกล้วยตาก การทำน้ำยาอเนกประสงค์ ให้กับคนในหมู่บ้านเกาะคู และผู้มาศึกษาดูงาน ซึ่งมีนายวิเชียร หนูท่านา ประธานศูนย์เรียนรู้ และประธานมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะคู เป็นผู้มีความรู้ความสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการทำนาแบบโยนกล้า และแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้แก่ชาวบ้านในเรื่องต่าง ๆ เช่น การทำน้ำยาอเนกประสงค์จากน้ำหมักชีวภาพ

Advertisements
%d bloggers like this: