ข้อมูลเพื่อการพัฒนา

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2554

จำนวนประชากรจำแนกตามช่วงอายุ
จำนวนประชากรจำแนกตามระดับการศึกษา
จำนวนประชากรจำแนกตามศาสนา
จำนวนประชากรจำแนกตามอาชีพ
รายงานสรุปข้อมูลสำคัญ
สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.2) ปี 2554

 

ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2554

Advertisements
%d bloggers like this: