ข้อมูลทั่วไป


ประวัติหมู่บ้าน

เดิมพื้นที่เป็นป่า ประชาชนได้บุกเบิกจับจองที่ทำกินบริเวณข้างคลองน้ำ โดยประมาณในราว ปี พ.ศ. 2445 ประชาชน ได้เดินทางมาจากทางภาคใต้ จากจังหวัด เพชรบุรี ราชบุรี ส่วนใหญ่เดินทางมาโดยรถไฟ และ ลงตั้งบ้านเรือนจับจองที่ทำกิจ ตามริมคลอง โดยมีความยาวของบ้านเรือนเพื่อขึ้นเรื่อย ๆ ประมาณ 6-7 ก.ม. โดยการประกอบอาชีพปลูกอ้อย ปลูกมัน ไปตามแต่ว่าใครจะทำได้ ต่อมาเริ่มมีการปลูกกล้วย และปลุกมากขึ้นเป็นลำดับ จนกลายเป็นอาชีพในปัจจุบัน

ที่ตั้งของหมู่บ้าน
บ้านเกาะคู หมู่ที่ 3 ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอบางกระทุ่ม เป็นถนนลาดยาง ระยะทาง 500 เมตร
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านบางกระทุ่ม หมู่ 4,5 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านคลองกระล่อน หมู่ 2 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีคลองห้วยแก้ว ผ่านกลางหมู่บ้าน

ลักษณะภูมิอากาศ

มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

พื้นที่ของหมู่บ้าน

จำนวน 3,958 ไร่ แยกเป็น
– พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 1,000 ไร่
ทำนา จำนวน 100 ครัวเรือน จำนวน 1,500 ไร่
ทำสวน จำนวน 5 ครัวเรือน จำนวน 200 ไร่
ทำไร่อ้อย จำนวน 20 ครัวเรือน จำนวน 480 ไร่
ปลูกกล้วยและผลไม้อื่น จำนวน 350 ไร่
– พื้นที่อยู่อาศัย จำนวน 230 ไร่
– พื้นที่สาธารณะ จำนวน 198 ไร่
จำนวนครัวเรือน และประชากร

 จำนวนครัวเรือน ทั้งหมด 170 ครัวเรือน
 จำนวนประชากร ทั้งหมด 484 คน แยกเป็น
ชาย 220 คน หญิง 264 คน

– จำนวนผู้สูงอายุ 111 คน
– จำนวน ผู้พิการ 16 คน
– จำนวนผู้ว่างงาน 4 คน

สภาพทางสังคม และการปกครอง
ด้านการปกครอง
 แบ่งการปกครองออกเป็นคุ้มบ้าน จำนวน 7 คุ้ม
 ชื่อผู้นำในหมู่บ้าน

1. นายอนันต์ ชื่นชาวนา ผู้ใหญ่บ้าน
2. นายชุติพงศ์ ธาราศรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
3. นายพรชัย แพงเพชร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 4. นายสุทัศน์ ทับทิม สมาชิก อบต.
5. นายเดช คำสังวาล สมาชิก อบต.
6. นายมานิตย์ เดชาโมรากุล ประธานกองทุนหมู่บ้านฯ
7. นางชิดชอบ ชื่นชาวนา ประธาน กพสม.
8. นางสุวรรณ ธงศิริ ประธานกลุ่มกล้วย
9. นายวิเชียร หนูท่านา ประธานมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะ 10. นางละเอียด สิงหลักษณ์ ประธานกลุ่มอาชีพกล้วยตากบ้านเกาะคู
11. นายประพาส สิงหลักษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

2.2 ด้านสังคม และบริการ

-ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 1 แห่ง
-ศาลากลางบ้าน จำนวน 1 แห่ง
-หอกระจายข่าว จำนวน 1 แห่ง
-ธนาคารโคกระบือ จำนวน 1 แห่ง
-ร้านค้าชุมชน จำนวน 15 แห่ง

3. สภาพทางเศรษฐกิจ
3.1 ด้านอาชีพ
1.ทำนา
2.การตากกล้วย
3.ค้าขาย
4.การเพาะหน่อกล้วย
5.การทำไร่
6.เลี้ยงโค/กระบือ 10 ครัวเรือน 70 ตัว
7.เลี้ยงสุกร 7 ครัวเรือน 20 ตัว
8.เลี้ยงเป็ด/ไก่ 100 ครัวเรือน 1200 ตัว
9.เลี้ยงปลา 40 ครัวเรือน – ตัว

3.2 ด้านธุรกิจในเขตหมู่บ้าน (มีกิจการโรงงานอะไรบ้าง กี่แห่ง รวมทั้งกลุ่มอาชีพ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนด้วย)
1.โรงงานอบกล้วยตาก จำนวน 1 แห่ง/กลุ่ม/กิจกรรม
2.โรงงานผลิตของใช่การเกษตร จำนวน 1 แห่ง/กลุ่ม/กิจกรรม
3.กลุ่มตัดจุกกล้วยตาก จำนวน 5 แห่ง/กลุ่ม/กิจกรรม
4.กลุ่มรับจ้างตากกล้วย จำนวน 15 แห่ง/กลุ่ม/กิจกรรม
5.กลุ่มเลี้ยงปลา จำนวน 40 แห่ง/กลุ่ม/กิจกรรม

ด้านบริการขั้นพื้นฐาน
4.1 ด้านการคมนาคม (แสดงจำนวน,ลักษณะ และระยะทางถนนในหมู่บ้าน)
 ถนนลาดยางจำนวน 3 สาย รวมระยะทาง 3,000 เมตร
 ถนน คสล.จำนวน 4 สาย รวมระยะทาง 4,000 เมตร
 ถนนลูกรัง จำนวน 4 สาย รวมระยะทาง 4,000 เมตร

4.2 โทรศัพท์
 โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 1 จุด
 โทรศัพท์บ้านพักอาศัย จำนวน 2 เครื่อง
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)จำนวน 85 เครื่อง
4.3 การไฟฟ้า
 มีครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 170 ครัวเรือน
4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ
 ลำคลอง จำนวน 2 แห่ง
 บึง จำนวน 1 แห่ง
 อ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง
4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 บ่อน้ำตื้น จำนวน 1 แห่ง
 สระน้ำ จำนวน 80 แห่ง
 ประปาหมู่บ้านจำนวน 1 แห่ง
บ่อบาดาล จำนวน 50 แห่ง

5. ข้อมูล กลุ่มฯ/กองทุน/องค์กรต่าง ๆ
1.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะคู สมาชิก 15 คน งบประมาณ 20,000 บาท
2.กองทุนหมู่บ้าน สมาชิก 108คน งบประมาณ80,000 รัฐบาล
3.มูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะคู 32 – –
รายชื่อคณะกรรมการกลุ่ม กองทุนหมู่บ้าน
1. นายมานิต เดชาโมรกุล ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ชื่นชาวนา ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
3. น.ส. นิศา เดชาโมรกุล ตำแหน่ง เลขานุการ
4. นายนาวิน พานิชผล ตำแหน่ง เหรัญญิก
5. นายนรา มณูญญา ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์
6. นายพรชัย แพงเพชร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหรัญญิก
7. นางวาสนา ขำขาว ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหรัญญิก
รายชื่อคณะกรรมการกลุ่ม เงินแสน (ชาวนา)
1. นายณรงค์ จำปาศรี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. นายนรา มนูญญา ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
3. น.ส. นิศา เดชาโมรกุล ตำแหน่ง เลขานุการ
4. นายนาวิน พานิชผล ตำแหน่ง เหรัญญิก
5. นายเจริญมั่น ชาวนา ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์
รายชื่อคณะกรรมการกลุ่ม วิสากิจชุมชน ขยายพันธ์หน่อกล้วยมะลิอ่อง
1. นางสุวรรณ ธงศิริ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ชื่นชาวนา ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
3. นางสุมาลี ธงศิริ ตำแหน่ง เลขานุการ
4. นางละเอียด สิงห์ลักษณ์ ตำแหน่ง เหรัญญิก
5. นายสุวิทย์ บุญเจริญ ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์
6. นายเล็ก สุขสวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
7. นายสำราญ คำจัด ตำแหน่ง กรรมการ

8

ทำเนียบปราชญ์ชาวบ้าน
ผู้มีความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ ในชุมชน
ที่ ชื่อ – สกุล บ้านเลขที่ รายละเอียด
ความรู้/ความสามารถพิเศษ หมายเหตุ
1 นายอนันต์ ชื่นชาวนา 60/2 ชำกล้วยมะลิอ๋อง
2 นายวิเชียร หนูท่านา 45 การปลูกข้าววิธีโยนกล้า
3 นายประพาส สิงหลักษณ์ 70 การทำกล้วยตาก

Advertisements
%d bloggers like this: